Herijking

Agentschap Telecom laat op 29 december 2020 in een reactie aan de verenigingen weten dat de inwerkingtreding van de N-herijking niet lukt.

De inwerkingtreding is pas geldig een dag nadat publicatie hiervan in de Staatscourant heeft plaatsgevonden. Die publicatie heeft dus niet plaatsgevonden. Op een eerder moment had Agentschap Telecom (AT) op Twitter de verwachting gewekt dat dit per 1 januari 2021 zou ingaan. Op het verzoek aan Agentschap Telecom om melding te maken dat de inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet zal plaatsvinden heeft AT gemeld dat er geen capaciteit is om de melding op de website te plaatsen.

 

geencapaciteit

Moeite met de huidige gang van zaken

In het verslag van het Amateur Overleg is te lezen dat de ambtelijke top van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk is voor de publicatie in de Staatscourant. De verantwoordelijke staatssecretaris moet hiervoor haar handtekening plaatsen. Naast de N-herijking staan er nog een aantal wijzigingen op de agenda, waaronder het schrappen van de minimumleeftijd voor radiozendamateurs.

Ook hebben de amateurverenigingen herhaaldelijk verzocht om, vooruitlopend op vertraagde wijziging van de regelgeving, het nieuwe gebruik toe te staan. Desondanks adviseren de amateurverenigingen de vastgestelde machtigingsvoorwaarden niet te overtreden. Zij kunnen zich levendig voorstellen dat individuele N-gemachtigden graag een voorschot willen nemen op de nieuwe regelgeving.

gedogen

Tijdslijn N-herijking

  • Op 26 oktober 2016 heeft Agentschap Telecom een verzoek gedaan aan VERON en VRZA. Een, op dat moment nog informeel, verzoek om te komen tot een gezamenlijk voorstel voor de herijking van de N-registratie. Aanleiding hiervoor is het herhaaldelijk verzoek (naar aanleiding van voorstellen tijdens de VRZA ALV en VERON VR) voor aanpassing van de mogelijkheden voor de N-registratie.
  • Op 9 maart 2017 ontvangen de verenigingen een formeel verzoek van Agentschap Telecom en liggen de kaders vast.
  • In verband met de complexiteit van de vraagstelling en publicatie in Electron is besloten om niet eerder dan 15 mei 2017 een enquête te houden onder de leden. Ook VRZA neemt deze enquête over. In april 2017 is er nog overleg met AT en zijn er nog conceptvragen uitgewerkt. Op 6 juli 2017 zijn de gegevens van de enquête online gezet.
  • Gebaseerd op de uitkomsten van de enquête stellen de VERON en de VRZA een rapport op en bieden dat aan. Het AT neemt enkele adviezen over maar wijst ook enkele adviezen af. Het rapport van AT is door de verenigingen gepubliceerd.

De VERON, VRZA en DARU zullen op korte termijn een gesprek met AT aangaan waarin de teleurstelling en afkeuring onder de aandacht zal worden gebracht.